From trash to treasure

Het gedeukte en platgedrukte, weggeworpen blikje wordt gebruikt als icoon, herkenbaar afval-beeld. Waarbij de porselein verwijst naar onze luxe overconsumptie- en wegwerpmaatschappij.

De kunstwerken geven aanleiding tot communicatie. Door de witten, de gevoeligheden en fijne nuances blijft het, ondanks de zwaarte van het onderwerp, een zekere luchtigheid bewaren. 

 

Sculpturen

Er wordt gezocht naar spanning met verschillende materialen en structuren, veelal object trouvé, maar met een steeds aanwezige sereniteit. Met het assembleren van hout, metaal en porselein wordt gewerkt met diverse nuances, gevoeligheden en tonaliteiten.

 

Porseleine paneeltjes

Bij het zoeken naar de juiste tijdspanne voor het oxideren, verweren van de verroeste blikjes in de nog vochtige porselein kom ik tot diverse nuances en tonaliteiten in mijn porseleinen landschappen. 

Er wordt rond verschillende kernwoorden gewerkt:

gedeukt, gescheurd, platgedrukt, verweerd, geoxideerd, laten oxideren, afdrukken, doordrukken, indrukken, stapelen, assembleren, texturen, contrasten.

Het materiaal en de tijd zijn de hoofdonderwerpen.

 

Fotografie

Via fotografie worden de kunstwerken in communicatie gebracht met de natuur en de omgeving.

 

Zero waste

In mijn atelier probeer ik 'zero waste' te hanteren. Ik heb geen afvoer, mijn afvalwater wordt opgevangen. Het spoelwater van mijn glazuren worden per kleursoort gesorteerd. Het water verdampt. De glazuurslib blijft over. Hiervan worden opnieuw glazuren gemaakt.

De afval van plastiek in mijn atelier wordt zoveel mogelijk beeldend verwerkt, met een spel van licht en schaduw, in een spontane en grillige schriftuur in de doeken.

 

____________________________________

 

From trash to treasure

In ceramic I use the dented, thrown away can as an icon, as a recognizable image of waste. I ask myself the question how to elaborate this, visualizing, searching.

The works of art give rise to communication. Due to the whites, the sensitivities and fine nuances, it retains a certain lightness, despite the heaviness of the subject.

 

Sculptures

Tension is sought with different materials and structures, mostly object trouvé, but with an ever-present serenity. Assembling wood, metal and porcelain involves working with various nuances, sensitivities and tonalities.

 

Porselain panels

When looking for the right time period for oxidation and weathering of the rusted cans in the still damp porcelain, I arrive at various nuances and tonalities in my porcelain landscapes.

Hereto I depart from different keywords:

Dented, torn, weathered, oxidized, rusted, let it rust, let it weater, imprint, push through, stacking, assemble, textures, contrasts.

The material and the time are the main subjects.

 

Photography

Through photography, the artsworks are brought into communication with nature and the environment.

 

Zero waste

In my studio I try to maintain 'zero waste'.

I don't have a disposal, my waste water is being captured. The rinse water from my glazing is kept seperately according to color type. The water evaporates. The glaze sludge remains. Of this, new glazes are made again.

The plastic waste in my studio is processed, as much as possible, with a play of light and shadow, in a spontaneous and whimsical writing in the canvases: Plastic Oceans.